fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Eko_puujate_1875.jpg

Ekoroskin Storkohmon kaatopaikan poikkeuslupa orgaaniselle jätteelle päättyy

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista sekä asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muutta-misesta tulivat voimaan kesäkuun alussa 2013. Rajoituksia biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen si-joittamisesta kaatopaikalle ja maantäytössä on sovellettu vuoden 2016 alusta alkaen. Rajoitukset koske-vat yli 10 prosenttia orgaanista ainesta sisältävää jätettä. Tosin rakennus- ja purkujätteiden osalta raja on vuoden 2016 alusta 15 % ja vasta 1.1.2020 lähtien 10 %.

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon myötä Storkohmon kaato-paikalle ei voi enää ottaa vastaan jätettä, jossa orgaanisen aineksen pitoisuus on yli 10 % tai 15 % ra-kennusjätteen osalta. Ekoroskilla on ollut määräaikainen poikkeuslupa ottaa vastaan orgaanista jätettä sisältäviä jätteitä. Lupa-aika päättyy kesäkuun 2017 lopussa. Ekorosk on hakenut uutta poikkeuslupaa vuodeksi eteenpäin, mutta Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto ei ole toistaiseksi tehnyt asiasta päätöstä. Näin ollen Storkohmon jäteasema ei voi ottaa vastaan jätettä, joka sisältää yli 10 % orgaanista ainesta (15 % rakennusjätteen osalta). Tällaisia jätteitä ovat ihmisten ja eläinten terveydenhoidossa syn-tyvät jätteet ja kansainvälisen liikenteen jäte, joiden vastaanotto päättyy Storkohmolla 30.6.2017.

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto koskee myös: lujitemuovia, lasikuitujätettä, polyesterihartsijätettä, hartsi- ja liimajätettä, lajittelukentän hyötykäyttöön soveltumatonta jätettä (ns. lajittelurejektiä) sekä muuta jätteenpolttoon soveltumatonta jätettä kuten esim. köydet, liinat ja verkot. Nämä jakeet voidaan kuitenkin toistaiseksi ottaa vastaan Storkohmon jäteaseman lajittelukentällä ja toimittaa esikäsittelyn jälkeen edelleen polttolaitokseen tai lajittelurejektin osalta kaatopaikalle.

Jätteenpolttoon ei voida toimittaa kooltaan yli 0,8 x 0,8 m jätekappaleita sellaisenaan, vaan isoja jäte-kappaleita (mukaan lukien köydet, liinat ja verkot) joudutaan esikäsittelemään ennen polttoon toimitta-mista. Tästä johtuen isoja jätekappaleita sisältävistä kuormista veloitetaan 205€/tn (lajittelematon jäte). Vastaanottomaksun lisäksi veloitetaan konetyöstä 80 €/h isojen jätekappaleiden esikäsittelystä, toteutu-neen ajankäytön mukaan, mikäli esikäsittely kestää yli yhden tunnin. Muilta osin eri jätejakeista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Lisätietoja:

Käyttöpäällikkö
Tommy Nordström
06 781 4519