fi
sv
en
Other languages
eesti (Estonian)
français (French)
hrvatski (Croatian)
polski (Polish)
Pусский (Russian)
Soomaali (Somali)
Tiếng Việt (Vietnamese)
عربي (Arabic)
नेपाली (Nepali)
中文 (Chinese )
Du är här:

Miljömål 2020

Ekorosk ställer som sina miljömål för år 2020:

1. Vi går mot cirkulär ekonomi

Vårt mål är källsortering av allt avfall, vi främjar detta mål i all vår verksamhet.

Minska avfallsmängderna och höja avfallets återvinningsgrad

- Vi strävar till att hålla återvinningsgraden för hushållens avfall över 98 % under år 2020.
- Vi samarbetar med både lokala och nationella aktörer för att minska avfallsmängderna och höja återvinningsgraden.

Vi strävar till att öka materialåtervinningen av hushållsavfall till över 40 % under år 2020

- Vi styr mera material till materialåtervinning
- Vi effektiverar återvinningen av kartong- och plastförpackningar
- Vi samlar in kartong och plast skilt från rad- och våningshus
- Vi fortsätter med separat insamlingen av avfall från småhus med hjälp av information
- Vi fortsätter sorteringen av deponiavfall
- Förutom källsortering så sorterar vi på sorteringsfälten

Vi höjer återvinningsgraden på bygg- och rivningsavfall till 70 % senast år 2020

- Vi sorterar på sorteringsfälten
- Vi ger rådgivning om möjligheterna att källsortera avfall vid bygg- och rivningsfirmor
- Vi styr källsorteringen av avfall med hjälp av mottagningspriserna

Vår målsättning är att cirkulera 60 % av samhällsavfallet senast år 2025 och 65 % senast år 2030

- Vi styr källsorteringen av avfall med hjälp av mottagningspriserna

Vi avslutar mottagningen av avfall som innehåller över 10 % organiskt material vid deponin senast år 2020, med undantag av avfal

- Vi utökar sorteringen på sorteringsfälten
- Vi strävar till att bibehålla undantagslovet för att kunna fortsätta ta emot avfall med över 10 % organiskt avfall från båtindustrin.

Vi minskar på den miljöbelastning som vår verksamhet förorsakar på luften, jorden och vattnet

- Vattenhanteringen vid avfallsanläggningen i Storkohmo planeras under år 2020.
- Stängningen av den gamla deponin i Jakobstad genomförs i samarbete med Jakobstad enligt miljötillståndet senast år 2020 (Ekorosks andel 15 %)
- Vi utvidgar och förbättrar ständigt våra behandlings- och lagringsfält för att kunna kontrollera och minska våra utsläpp i jorden och vattendragen

2. Vi värdesätter kundernas tankar

Vi förbättrar ständigt vår verksamhet och våra processer för våra kunders och miljöns bästa, dessutom ökar vi kundernas och personalens miljömedvetenhet
- Vi ordnar insamlingskampanjer för olika avfallstyper
- Vi deltar i nationella projekt och kampanjer inom miljöfostran
- Vi håller en sorteringsföreläsning för alla fjärdeklassare i skolorna på området.
- Vi deltar i fem evenemang som ordnas i våra medlemskommuner.
- Vi gör informationsinslag för disponenter och större hyresvärdar
- Vi analyserar vår verksamhet med hjälp av kundenkäter, plockanalyser och övrig statistik
- Vi ordnar årligen miljöskolning för vår personal

3. Vår verksamhet är ekonomiskt effektiv

- Vi strävar till att vår verksamhet ska ha så hög återvinningsgrad som möjligt till ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt

4. Vi arbetar noggrant och tryggt

Planering, genomförande, utvärdering och korrigerande åtgärder är de byggste-nar som allt vårt arbete bygger på.
- Vi strävar till att aktivt minska på sjukfrånvaro som beror på olyckor med hjälp av bl.a. skolning
- Vi deltar i forumet Nolla tapaturmaa och vårt mål är att uppnå noll olyckor per år.