Ympäristö

Ekorosk pyrkii huolehtimaan ympäristöstä noudattamalla standardin ISO 14001 mukaista ympäristöjohtamisjärjestelmää. Ympäristöjohtamisjärjestelmä on työkalu, joka helpottaa tehokasta ja järjestelmällistä ympäristötyötä.

Yhtiö toteuttaa ympäristötavoitteitaan seuraavilla tavoilla:

• Vahvistamme ja kehitämme toimintaamme pitkällä tähtäimellä taloudellisella ja ympäristöystävällisellä tavalla.

• Vähennämme jätteistä ja jätteiden käsittelystä mahdollisesti aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia, erityisesti ilmastonmuutos huomioiden.

• Noudatamme voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.

• Jaamme aktiivisesti ja avoimesti tietoa ja neuvomme ympäristökysymyksissä.

• Vahvistamme työntekijöidemme ammattiosaamista ja motivaatiota.

• Toimimme pitkän tähtäimen mukaisesti ja kattavasti sekä lisäämme jätteen käyttöä raaka-aineena jätehierarkian mukaisesti.

• Kehitämme toimintaamme kohti kierrätystaloutta yhdessä asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

• Kehitämme palveluidemme laatua.

• Teemme aktiivisesti töitä tehdäksemme ympäristöstä entistä turvallisemman niin työntekijöillemme kuin asiakkaillemme.

Ympäristötavoitteet 2020

Ekoroskin vuoden 2020 ympäristötavoitteet ovat seuraavat:

1. Pyrimme kohti kierrätystaloutta.

Tavoitteenamme on kaiken jätteen syntypaikkalajittelu, ja edistämme tätä tavoitetta kaikessa toiminnassamme.

Jätteiden määrän vähentäminen ja jätteen kierrätysasteen lisääminen.

– Pyrimme pitämään kotitalouksien jätteen kierrätysasteen yli 98 prosentissa vuonna 2020.
– Teemme yhteistyötä sekä paikallisten että kansallisten toimijoiden kanssa jätteen määrän vähentämiseksi ja kierrätysasteen lisäämiseksi. 

Pyrimme nostamaan kotitalouksien jätteen materiaalikierrätyksen yli 40 prosenttiin vuonna 2020. 

– Ohjaamme enemmän materiaalia materiaalinkierrätykseen.
– Tehostamme kartonki- ja muovipakkausten kierrättämistä.
– Keräämme kartonki- ja muovipakkaukset erikseen rivi- ja kerrostaloissa.
– Jatkamme pientalojen jätteiden erilliskeräystä tiedottamisen avulla.
– Jatkamme kaatopaikkajätteen lajittelua.
– Syntypaikkalajittelun lisäksi lajittelemme lajittelukentillä.

Nostamme rakennus- ja purkujätteen kierrätysastetta 70 prosenttiin viimeistään vuonna 2020.

– Lajittelemme lajittelukentillä.
– Tarjoamme rakennus- ja purkuyrityksille neuvontaa ja mahdollisuuden jätteiden syntypaikkalajitteluun.
– Ohjaamme jätteiden syntypaikkalajittelua vastaanottohintojen avulla.

Tavoitteenamme on kierrättää yhteiskuntajätteestä 60 prosenttia viimeistään vuonna 2025 ja 65 prosenttia viimeistään vuonna 2030.

– Ohjaamme jätteiden syntypaikkalajittelua vastaanottohintojen avulla. 

Lopetamme kaatopaikalla sellaisen jätteen vastaanottamisen, joka sisältää yli 10 prosenttia orgaanista materiaalia viimeistään vuonna 2020, veneteollisuuden jätettä lukuun ottamatta.

– Lisäämme lajittelua lajittelukentillä.
– Pyrimme säilyttämään poikkeusluvan, jotta voimme jatkaa yli 10 prosenttia orgaanista materiaalia sisältävän jätteen vastaanottamista veneteollisuudesta.

Vähennämme toimintamme ilmaan, maaperään ja vesistöihin aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

– Storkohmon jäteasemalle suunnitellaan vedenkäsittelylaitosta vuonna 2020.
– Pietarsaaren vanha kaatopaikka suljetaan yhteistyössä Pietarsaaren kanssa ympäristöluvan mukaisesti viimeistään vuonna 2020 (Ekoroskin osuus 15 %).
– Laajennamme ja parannamme jatkuvasti käsittely- ja varastointikenttiämme, jotta voimme valvoa ja vähentää päästöjämme maaperään ja vesistöihin.

2. Arvostamme asiakkaan ajatuksia

Parannamme jatkuvasti toimintaamme ja prosessejamme asiakkaidemme ja ympäristön hyväksi. Pyrimme myös lisäämään asiakkaidemme ja työntekijöidemme ympäristötietoisuutta.
– Järjestämme erilaisten jätteiden keräyskampanjoita.
– Osallistumme kansallisiin ympäristökasvatusta koskeviin hankkeisiin ja kampanjoihin.
– Järjestämme lajitteluopastusta kaikille alueen koulujen neljäsluokkalaisille.
– Osallistumme viiteen jäsenkunnissamme järjestettävään tapahtumaan.
– Järjestämme tietoiskuja isännöitsijöille ja suurille vuokranantajille.
– Analysoimme toimintaamme asiakaskyselyiden, poiminta-analyysien ja muiden tilastojen avulla.
– Järjestämme työntekijöillemme ympäristökoulutusta vuosittain.

3. Toimintamme on taloudellisesti tehokasta.

– Pyrimme siihen, että toimintamme kierrätysaste on mahdollisimman korkea ja toimintamme on mahdollisimman kustannustehokasta.

4. Toimimme huolellisesti ja turvallisesti.

Kaiken toimintamme perustana ovat suunnittelu, toteutus, arviointi ja korjaavat toimenpiteet.
– Pyrimme aktiivisesti vähentämään tapaturmista johtuvia sairauspoissaoloja muun muassa koulutuksen avulla.
– Osallistumme Nolla tapaturmaa ­foorumiin ja tavoitteenamme on, että tapaturmien määrä on vuosittain nolla.