Ympäristö

Ekoroskin toimintaa ohjaa ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä, ISO 9001:2015 laatujärjestelmä ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001:2018. Ympäristöriskien määrittely ja hallinta, valmius ja toiminta hätätilanteissa, prosessien jatkuva parantaminen ja vaarojen ennakoiva tunnistaminen sekä riskien minimointi ovat tärkeä osa Ekoroskin toimintaa.

Yhtiö toteuttaa toiminnan tavoitteitaan seuraavilla tavoilla:

• Vahvistamme ja kehitämme toimintaamme pitkällä tähtäimellä taloudellisella ja ympäristöystävällisellä tavalla.

• Vähennämme jätteistä ja jätteiden käsittelystä mahdollisesti aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia, erityisesti ilmastonmuutos huomioiden.

• Noudatamme voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.

• Jaamme aktiivisesti ja avoimesti tietoa ja neuvomme ympäristökysymyksissä.

• Vahvistamme työntekijöidemme ammattiosaamista ja motivaatiota.

• Toimimme pitkän tähtäimen mukaisesti ja kattavasti sekä lisäämme jätteen käyttöä raaka-aineena jätehierarkian mukaisesti.

• Kehitämme toimintaamme kohti kierrätystaloutta yhdessä asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

• Kehitämme palveluidemme laatua.

• Teemme aktiivisesti töitä tehdäksemme ympäristöstä entistä turvallisemman niin työntekijöillemme kuin asiakkaillemme.

Laatu ja ympäristötavoitteet 2022

Ekoroskin vuoden 2022 laatu- ja ympäristötavoitteet ovat seuraavat:

1. Kuljemme kohti kiertotaloutta.

Kaikkien jätteiden syntypaikkalajittelu on tavoitteemme, jota edistämme toiminnassamme kierrätysasteen ja jätteen laadun parantamiseksi.

Vähennämme ilmaan, maahan ja veteen kohdistuvaa toimintamme aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

 • Laajennamme ja parannamme jätteen käsittely- ja varastointikenttiä jatkuvasti maahan ja veteen kohdistuvien päästöjen hallitsemiseksi.

Toimitamme mahdollisimman laadukasta materiaalia jatkokäsittelyä varten.

 • Pyrimme pitämään kotitalousjätteen oikeinlajitteluprosentin yli 80 % mm. aktiivisella viestinnällä kotitalouksille. Asiakaslehti ja kalenteri jaetaan kaikkiin alueen kotitalouksiin ja tiedoitamme lajitteluohjeita kotisivujen ja somen kautta.
 • Pyrimme kuormantarkastuksilla ja lajittelukenttätoiminnan avulla välttämään kaikki reklamaatiot jätteiden jatkokäsittelijöiltä.

2. Arvostamme asiakkaan ajatuksia

Parannamme jatkuvasti toimintaamme ja prosessejamme asiakkaidemme ja ympäristön hyväksi. Pyrimme myös lisäämään asiakkaidemme ja työntekijöidemme ympäristötietoisuutta.

 • Käsittelemme kaikki vastaanotetut asiakaspalautteet ja otamme ne huomioon kehittäessä toimintaamme.
 • Tavoitteemme on saada asiakastyytyväisyyskyselystä arvosana 8.
 • Julkaisemme viikottain neuvontauutisen somessa.
 • Teemme keräyskampanjoita eri jätejakeille kierrätysasteen ja tietoisuuden parantamiseksi.
 • Osallistumme valtakunnallisiin ympäristökasvatushankkeisiin ja kampanjoihin.
 • Pidämme lajitteluluennon alueen kaikkien koulujen neljännen luokan oppilaille.
 • Osallistumme viiteen jäsenkunnissa järjestettävään tapahtumaan.
 • Teemme tietoiskuja isännöitsijöille ja suurille vuokranantajille.
 • Pidämme henkilökunnalle ympäristökoulutusta vuosittain.
 • Tarkastamme kiinteistökohtaiset tyhjennystapahtumat manuaalisesti ennen laskutusta, mikäli kotitalouden toiminnassa on tapahtunut muutoksia.

3. Toimintamme on taloudellisesti tehokasta.

Pyrimme toiminnassamme mahdollisimman hyvään kierrätysasteeseen, mahdollisimman kustannustehokkaasti.

4. Teemme työmme tarkasti ja turvallisesti.

Suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja korjaavat toimenpiteet ovat toimintaketju, jota käytämme kaikissa tehtävissämme.

 • Pyrimme aktiivisesti vähentämään tapaturmaisia sairauspoissaoloja mm. koulutusten avulla.
 • Olemme mukana Nolla tapaturmaa- foorumissa ja tavoitteemme on saavuttaa nolla tapaturmaa vuodessa.
 • Teetämme joka toinen vuosi henkilöstökyselyn ja tavoitteemme on keskiarvo yli 3.
 • Edistämme työntekijöiden hyvinvointia säännöllisellä tyky-toiminnalla.
 • Pyrimme parantamaan turvallisuuskulttuuria – johtoryhmän jäsenet ja esimiehet osallistuvat vuosittain turvallisuuskierrosten tekoon.