Miljö

Ekorosk arbetar för en bättre miljö genom att följa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 standarden. Miljöledningssystemet är ett verktyg som underlättar ett effektivt och strukturerat miljöarbete.

Bolaget förverkligar sina miljömål på följande sätt:

• Genom att stärka och utveckla vår verksamhet långsiktigt på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart vis
• Genom att minska skadlig miljöinverkan som kan uppstå av avfall och avfallshantering, speciellt med tanke på klimatförändringen

• Genom att följa i kraftvarande lagar och förordningar

• Genom att aktivt och öppet sprida information och rådge i miljöfrågor

• Genom att stärka personalens yrkeskunnande och motivation

• Genom att verka långsiktigt och övergripande samt genom att öka användningen av avfall som råvara i enlighet med avfallshierarkin

• Genom att utveckla verksamheten mot cirkulär ekonomi tillsammans med kunder, personal och andra intressenter

• Genom att utveckla kvaliteten på våra tjänster

• Genom att aktivt arbeta för en tryggare miljö för vår personal och våra kunder

Kvalitets- och miljömål 2021

Ekorosk ställer som sina kvalitets och miljömål för år 2021:

1. Vi går mot cirkulär ekonomi

Källsortering av allt avfall är vår målsättning, vi främjar detta mål i verksamheten för att förbättra återvinningsgraden och kvaliteten på avfallet.

Vi minskar på den miljöbelastning som vår verksamhet förorsakar på luften, jorden och vattnet.

 • Förbättring av vattenhanteringen vid avfallscentralen i Storkohmo genomförs under år 2021.
 • Vi utvidgar och förbättrar ständigt våra behandlings- och lagringsfält för att kunna kontrollera och minska på våra utsläpp i jorden och vattendragen.

Vi levererar material av så hög kvalitet som möjligt till vidare behandling.

 • Vi strävar till att hålla andelen rätt sorterat hushållsavfall över 80 % bland annat genom en aktiv informationsverksamhet för hushållen. Vi delar ut kundtidning och kalender till områdets alla hushåll,och informerar om sorteringsanvisningar via hemsidan och sociala medier.
 • Vi strävar till att undvika alla reklamationer från de som behandlar avfallet med hjälp av granskning av lass och arbetet på sorteringsfälten.

2. Vi värdesätter kundernas tankar

Vi förbättrar ständigt vår verksamhet och våra processer för våra kunders och miljöns bästa, dessutom ökar vi kundernas och personalens miljömedvetenhet

 • Vi behandlar all kundrespons som kommer in och tar den i beaktande när vi utvecklar verksamheten.
 • Vår målsättning är att få vitsordet 8 i kundenkäten.
 • Vi publicerar en nyhet om avfallsrådgivning varje vecka i våra sociala medier.
 • Vi ordnar insamlingskampanjer för olika avfallsslag för att förbättra återvinningsgraden och medvetenheten.
 • Vi deltar i nationella projekt och kampanjer om miljöfostran.
 • Vi håller en sorteringsföreläsning för alla fjärdeklassare i skolorna på området.
 • Vi deltar i fem evenemang som ordnas i våra medlemskommuner.
 • Vi ordnar informationstillfällen för disponenter och större hyresvärdar.
 • Vi ordnar miljöskolning för vår personal varje år.
 • Vi kontrollerar tömningshändelserna vid fastigheterna manuellt, om det har skett förändringar i hushållets verksamhet.

3. Vår verksamhet är ekonomiskt effektiv

Vi strävar till att vår verksamhet ska ha så hög återvinningsgrad som möjligt till ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

4. Vi arbetar noggrant och tryggt

Planering, genomförande, utvärdering och korrigerande åtgärder är de byggstenar som allt vårt arbete bygger på.

 • Vi strävar till att aktivt minska på sjukfrånvaro på grund av olyckor med hjälp av bland annat skolning.
 • Vi deltar i forumet Nolla tapaturmaa och vårt mål är att uppnå noll olyckor per år.