Österbottens avfallsnämnd

Avfallshanteringen i Finland regleras genom lagstiftning, förordningar och kommunala avfallshanteringsföreskrifter. Den gemensamma målsättningen för detta regelverk är att stöda en hållbar utveckling, genom att främja en förnuftig användning av naturtillgångarna. Avsikten är att förebygga och bekämpa den fara och skada som avfall förorsakar hälsan och miljön.

Österbottens avfallsnämnd utfärdar de gemensamma kommunala avfallshanteringsföreskrifterna på Ekorosks område. Avfallshanteringsföreskrifterna omfattar bestämmelser om insamling, sortering, förvaring, vidareförmedling, återvinning eller behandling av avfall och om tekniska krav som gäller för dessa funktioner. Tillämpningen av avfallshanteringsföreskrifterna kan kompletteras med direktiv som avfallsnämnden beslutat om.

Österbottens avfallsnämnd är en lagstadgad kommunal avfallshanteringsmyndighet för samtliga 10 kommuner som är delägare i Ab Ekorosk Oy. Staden Jakobstad är ansvarskommun för den interkommunala myndigheten.

Läs mer om avfallshanteringsföreskrifterna på Österbottens avfallsnämnds hemsida. På avfallsnämndens sidor hittar du även olika blanketter för anmälningar och anhållan.