Storkohmo deponi

Storkohmo deponi finns i Karleby på industriområdet i Storkohmo söder om staden. På området finns deponi, vågfunktion, sorteringsfält för olika typer av avfall. Vid deponin mottas större avfallsmängder samt en del material, som inte går att föra till återvinningsstationerna. På området finns behandlingsfält för förorenade jordar och mottagning av olika typer av slam (ej hushålls slam). På deponin sker även omlastning av olika material för vidarehantering.

På deponin placeras avfall som inte lämpar sig för återvinning. Avfallet som tas emot måste lämpa sig för lagring på en vanlig deponianläggning. Avfallsinnehavaren bör känna till sitt avfalls karaktär. Vid behov görs karakterisering av deponidugligheten. Alla lass måste vara försedda med transportdokument, undertecknade av avfallsproducenten / -innehavaren.

Deponin är uppbyggd för mottagning, hantering, mellanlagring samt lagring av avfall. Anläggningen är byggd och drivs enligt direktiv och miljölov, för att minimera inverkan på miljön. Deponin omfattar 7 hektar. Verksamheten övervakas kontinuerligt.

Storkohmo deponi

Adress:

Såkavägen 340, 67100 Karleby

Koordinater:

63.794234, 23.169972

Öppethållningstider:

Måndag – Fredag 8:00 – 17:00

Kontaktperson:

Ulf Grahn, våg- och deponiskötare

Tfn (06) 781 4540

Epost storkohmo(a)ekorosk.fi