Registerbeskrivning för kameraövervakning

Registrets namn

På områden som administreras av Ab Ekorosk Oy har fastigheterna kameraövervakning som spelar in bildmaterial.

Spituholmsvägen 90, 68600 Jakobstad

Såkavägen 340, 67100 Karleby

Terminalgatan 11, 67100 Karleby

Återvinningsstationen i Evijärvi, Kuormatie 2, 62500 Evijärvi

Ab Ewapower Oy

Spituholmsvägen 90, 68600 Jakobstad

Registeransvarig

Ab Ekorosk Oy

Spituholmsvägen 90, 68600 Jakobstad

FO-nummer 0870630-7

Växel (06) 7814500

Ansvarig person för registret

Ekonomichef

Spituholmsvägen 90, 68600 Jakobstad

FO-nummer 0870630-7

Växel (06) 7814500

Registrets användningsändamål och grunderna för behandlingen

Övervakningskamerorna övervakar fastighetens område, ingångar och trafiken. Kontrollen anges med ändamålsenliga skyltar.

Syftet och grunden för behandlingen är övervakning av områdena för säkerställande av personalens säkerhet, observation av fastigheter och skydd av egendom. Dessutom är syftet att förebygga och utreda brottmål.

Kameran i Storkohmo följs upp i realtid under öppettiderna. Upptagningen granskas i efterhand endast när man granskar trafiken på området eller utreder brottmål.

Kameran i Pirilö på Ekorosks och Ewapowers områden följs upp i realtid under öppettiderna. Upptagningen granskas i efterhand endast när man granskar trafiken på området eller utreder brottmål.

Kamerabilden från Terminalgatan följs upp i Pirilö i realtid under öppettiderna. Upptagningen granskas i efterhand endast när man granskar trafiken på områdena eller utreder brottmål.

Registrets datainnehåll

Övervakningskamerorna är digitala och bildmaterialet sparas på lokala servrar. Inspelningen sker när kamerorna upptäcker rörelse. Kamerorna sparar bara rörliga bilder. För bildmaterialet har det reserverats ett begränsat lagringsutrymme på servrarna. Om det finns mycket rörelse, t.ex. snö, kan längden på den tid som sparas variera från en vecka till 3 månader. Övervakningskamerorna sparar inte ljud.

Regelbundna informationskällor

Informationskällor är bildmaterial som kamerorna sparat från de områden som nämns i punkt 1.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter

Uppgifter som sparats av övervakningskamerorna lämnas inte regelbundet ut till någon. Upptagningar sparas och lämnas ut endast till polisen i samband med en brottsanmälan. Uppgifter lämnas inte ut utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principerna för skydd av registret och förvaring av uppgifter

Centret för förvaltning av övervakningskamerorna är beläget i Pirilö. Tillträde till systemet är begränsat till vissa personer. Registeruppgifterna behandlas med hjälp av automatisk databehandling och övervakningen är endast installerad i på förhand bestämda datorer och mobila apparater för arbetstagare som är skyddade med lösenord. Utomstående har inte tillgång till apparaterna. Uppgifterna lagras i högst ett år, men på grund av att lagringsutrymmet i praktiken är begränsat lagras uppgifterna i 3 månader, varefter den senaste informationen sparas på den äldsta filen.

Registrerades rättigheter i anslutning till registret

De registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dem som har förts in i registret. En begäran om kontroll är avgiftsbelagd, om mindre än ett år har förflutit från den föregående begäran om kontroll. Den registrerade har rätt att kräva att de uppgifter om honom eller henne som införts i registret raderas. Den registeransvarige kan vägra att utföra en begäran om avregistrering på de grunder som anges i lag eller på basis av den registeransvariges skyldigheter och rättigheter.

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten, om registerföraren inte har fullgjort en dataskyddsskyldighet som lämpar sig för hans eller hennes verksamhet.

Begäran om kontroll och utplåning av uppgifter ska lämnas skriftligen och undertecknad till den ansvariga personen i detta register. Begäran om insyn ska göras personligen till den registeransvarige. Den personuppgiftsansvarige har rätt att be kunden precisera sin begäran skriftligen och styrka sin identitet.