Kaatopaikkakelpoisuuden todentaminen

Kaatopaikalle loppusijoitettava jäte tulee todeta kaatopaikkakelpoiseksi ennen jätteen vastaanottoa. Kaatopaikkakelpoisuuden todentamisella varmistetaan, ettei jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle pitkälläkään aikavälillä. 

Ab Ekorosk Oy:n tavanomaisen jätteen kaatopaikka sijaitsee Kokkolassa, Storkohmon jäteasemalla. 

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013) edellyttää, että jätteen tuottaja tai haltija esittää kaatopaikan pitäjälle tiedot jätteestä ja sen soveltuvuudesta loppusijoitukseen. 

Kaatopaikalle otetaan vastaan ainoastaan sellaista jätettä, joka täyttää asetuksessa määritellyt kelpoisuusvaatimukset. 

Asetuksen mukaan kaatopaikalle ei tuoda:

 • biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävää jätettä
 • nestemäistä jätettä
 • räjähtävää, syövyttävää, hapettavaa, syttyvää tai helposti syttyvää jätettä
 • sairaalassa tai eläinlääkäriasemalla syntynyttä tartuntavaarallista jätettä
 • tutkimus-, kehitys-, tai opetustoiminnassa syntyneitä tunnistamattomia kemiallisia aineita
 • ajoneuvojen renkaita

Kaatopaikkakelpoisuus todetaan jätteen perusmäärittelyllä, vastaavuustestauksella ja kuorman tarkistuksella kaatopaikan vaa’alla.

Perusmäärittely

Kaatopaikalle sijoitettavasta jätteestä on tehtävä perusmäärittely jäte-erittäin. Säännöllisesti syntyvästä jätteestä on tehtävä perusmäärittely ennen ensimmäisen erän hyväksymistä, tämän jälkeen riittää vuosittainen vastaavuustestaus.

Perusmäärittelyssä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 • jätteen syntypaikka
 • kuvaus prosessista, jossa jäte on syntynyt
 • jätteen koostumus sekä sen liukoisuusominaisuudet eli kaatopaikkakelpoisuuslausunto laboratoriotutkimustuloksien kanssa
 • Säännöllisesti syntyvän jätteen perusmäärittelyssä tulee lisäksi olla tiedot muun muassa jätteen laadun vaihtelusta sekä avainmuuttujat vastaavuustestausta varten

Ainoastaan asbestijäte sekä eläinjäte voidaan joissain tapauksissa loppusijoittaa ilman testausta.

Jätteen tuottaja tai haltija vastaa jätteen testauttamisesta hyväksytyssä laboratoriossa sekä testauksen ja kaatopaikkakelpoisuuslausunnon kustannuksista.

Näytteenotto ja testaus on tehtävä valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaisesti. Näytteenotto- ja testausmenetelmät on esitetty asetuksen liitteessä 2. Kaatopaikkakelpoisuusselvityksiä tekevät useat konsulttiyritykset.

Jätteestä tulee testata vähintään:

 • metallien kokonaispitoisuudet
 • liukoisuusominaisuudet (VNa 331/2013 listauksen mukaisesti)
 • orgaanisen hiilen määrä, TOC
 • pH
 • haponneutralointikapasiteetti, ACN
 • Muut mahdolliset tutkittavat parametrit tulee määritellä tapauskohtaisesti. Tällaisia voivat olla esimerkiksi PAH- ja PCB-yhdisteet sekä öljyhiilivedyt. 

Kaatopaikkakelpoisuuslausunnon tuloksia verrataan valtioneuvoston asetuksessa 331/2013 esitettyihin rajoihin. Jos kaikki raja-arvot alittuvat, jäte on mahdollista ottaa vastaan Storkohmon jäteasemalla. Viime kädessä viranomainen päättää jätteen hyväksymisestä.

Vastaavuustestaus

Säännöllisesti samassa prosessissa syntyvästä jätteestä tulee teettää vastaavuustestaus vuosittain. Perusmäärittelyn yhteydessä tulee määritellä vastaavuustestauksen yhteydessä tutkittavat parametrit. Vastaavuustestauksella varmistetaan, että jäte vastaa perusmäärittelyssä annettuja tietoja ja ettei jätteen laatu ole muuttunut.

Tarkastus kaatopaikalla

Jätekuorma tarkastetaan vastaanoton yhteydessä. Tarkastuksella varmistetaan, että jäte vastaa siitä toimitettuja asiakirjoja. Mikäli jäte ei vastaa asetettuja vaatimuksia, kuormaa ei oteta vastaan.

Storkohmon jäteasema

Ulf Grahn

Puh. (06) 781 4540

Sähköposti: storkohmo(a)ekorosk.fi