Material och kvalitet

Vid våra verksamhetspunkter tar vi emot många olika slags material från företagen. Här kan du bekanta dig med materialen och får en kort definition av dem och deras kvalitetskrav. 

Asbest: asbest har använts i alla möjliga material och konstruktioner på 1960- och 70-talet, ända in på 80-talet. Enligt lagen måste man anlita ett certifierat företag för en asbestkartläggning i alla fastigheter byggda före 1994, innan de kan rivas.   

Asfalt: asfaltrester från gårdsplaner och vägbyggen tas också emot av asfaltfirmor

Aska: till exempel från värmekraftverk

Balplast: lantbruksplaster kan delas in i 3 olika kvalitetsklasser beroende på hur mycket foderrester och hur välsorterade de är. 1. Endast balplast, innehåller minimalt med foderrester, 2. Balplast blandat med storsäckar, AIV-plast, kartong samt en del foderrester, 3. Balplast blandat med AIV-plast, småsäckar, kanistrar, kartong, nät, band samt en större mängd foderrester

Betong och stenmaterial <1x1x1 m – mindre bitar betong från till exempel rivningsobjekt

Betong och stenmaterial >1x1x1 m – större bitar betong från till exempel rivningsobjekt

Bioavfall 1 klass: rent bioavfall, består av skämd och dålig mat, fiskrens, frukt-, grönsaks- och äggskal. Du får också lägga tepåsar samt kaffesump med filter i bioavfallet. Inga yoghurtburkar, brödpåsar, fruktpåsar eller övriga förpackningar får sättas i bioavfallspåsen.

Bioavfall 2 klass: förpackningar med föråldrad mat

Brännoljehaltigt vatten: till exempel vatten från en tom brännoljetank och pilsvatten

Deponiavfall Byggnadsverksamhet: restmaterial från rivningsobjekt, till exempel bergull och gips

Deponiavfall Industri: avfall från båtindustrin

Deponiavfall Samhälle: avfall från återvinningsstationerna

Energiavfall 1 klass: energiavfall till exempel förpackningsmaterial som går till samförbränning

Energiavfall 2 klass: energiavfall från till exempel sjukvården och åldringsvården

Energiavfall 3 klass: energiavfall som går till massförbränning

Förorenad betong, inte oljig: betong som förorenats av andra skadliga ämnen än olja, ska vara testad och karakteriserad

Förorenad jord, inte oljig: jord som förorenats av andra skadliga ämnen än olja, ska vara testad och karakteriserad

Gips: till exempel från rivningsobjekt

Glas: Planglas

Glasfiber: Ekorosk har undantagslov att deponera glasfiber till exempel från båtindustrin

Hartsavfall: Ekorosk har undantagslov att deponera hartsavfall till exempel från båtindustrin

Lindrigt förorenad jord, inte oljig: ska vara testad och karakteriserad

Oljeblandad jord 0,01-0,19%: ska vara testad och karakteriserad

Oljeblandad jord 0,2-1,99%: ska vara testad och karakteriserad

Oljeblandad jord > 2 %: ska vara testad och karakteriserad

Oljig betong: betong som förorenats av olja, ska vara testad och karakteriserad

Oljigt vatten: vatten som förorenats av olja

Osorterat avfall: avfallslass som inte har sorterats, till exempel osorterat rivningsavfall som inte har sorterats

Ren jord: till exempel från markarbeten

Ris och trädgårdsavfall: ris, kvistar, löv och gräs från trädgårdar och röjningsarbeten

Slam från avskiljningsbrunn: tvättvatten och bottenslam från brunnar

Stubbar: stubbar utan jord från röjningsarbeten

Tryckimpregnerat trä: från rivningsobjekt

Trä 1 klass: rent träavfall, retur- och rivningsträ som inte är ytbehandlat

Trä 2 klass: träavfall, rivningsträ som är ytbehandlat, kan innehålla spik

Vatten från sandavskiljningsbrunnar: rent sköljvatten från brunn- och rörsköljning

Vatten- och oljehaltigt slam: slam som förorenats av olja

Överskottsjord med stubbar: ren jord från markarbeten som innehåller stubbar