Transportdokument

Avfallsinnehavaren ska alltid känna till avfallets karaktär och innehåll. Med avfall som transporteras till Pirilö återvinningscentral eller Storkohmo deponi ska ett transportdokument medföras. På transportdokumentet framkommer företagets uppgifter, information om avfallet och avfallstransportören.

Enligt avfallslagen 121 § måste ska ett transportdokument alltid medföras när avfallet transporteras och överlåts till en mottagare enligt 29 § som t.ex. Ekorosk. Detta gäller följande avfall: farligt avfall, slam från slambrunnar och slutna system, slam från sand- och fettavskiljningsbrunnar, bygg- och rivningsavfall, samt för förorenad jord. Dokumentet är tredelat, varav en kopia behålls av kunden, en av transportören och en av avfallshanteraren. Företaget får transportdokumentet av transportören.

Granskning på deponin

Avfallslasset granskas i samband med mottagningen. Man försäkrar sig om att avfallet motsvarar de dokument som lämnas med avfallet. Om avfallet inte motsvarar kraven så tas lasset inte emot. 

Storkohmo deponi

Ulf Grahn, våg och deponiskötare

Telefon: (06) 822 9078

Epost: storkohmo(a)ekorosk.fi