Materialtorget

Om företaget behöver avfallshanteringstjänster till ett värde på mindre än 2 000 euro om året tar Ekorosk emot avfallet på normalt vis.

Om företaget behöver avfallshanteringstjänster till ett värde på över 2 000 euro (moms 0%) per år gäller följande för mottagning av företagsavfall i andra hand:

 Avfallsinnehavaren, dvs företaget, ska först försöka hitta en privat avfallshanterare för sitt avfall via web-plattformen Materialtorget (materiaalitori.fi). Om ingen lämplig service till rimliga villkor erbjuds via Materialtorget inom 14 dygn kan företaget be Ekorosk ta emot avfallet som kommunal avfallshantering i andra hand. Då ska företaget ingå ett avtal med Ekorosk om avfallsbehandling för högst 3 år i taget. Ekorosk kan inte erbjuda kommunal avfallshantering i andra hand för företagsavfall, förrän företaget erbjudit sitt avfall åt privata avfallshanteringsföretag via materiaalitori.fi.

Avtal om avfallshantering i andra hand som gjorts innan 2020 med Ekorosk är i kraft tills avtalsperiodens slut (dvs 3 år). Dessa bolag behöver inte använda Materialtorget under avtalsperioden.

Materialtorget är en elektronisk informationsplattform skapad av statsbolaget Motiva för avfallslagens behov.

Vad är kommunal avfallshantering i andra hand? Ekorosk är ett kommunal ägt avfallshanteringsbolag. Dess primära ansvar är att ordna avfallshantering för avfall från hushåll och kommunal förvaltnings- och serviceverksamhet. Därtill har Ekorosk ansvar med anknytning till att ta emot och hantera farligt avfall. Ekorosk är också skyldig att erbjuda kommunal avfallshantering i andra hand, t.ex. åt företag, om avfallsinnehavaren begär det på grund av bristande utbud av privata tjänster till rimliga villkor, och avfallet till sin beskaffenhet och mängd lämpar sig för transport eller behandling i kommunens avfallshanteringssystem. På grund av begränsningarna i avfallslagen har ett kommunal ägt avfallsbolag endast begränsade möjligheter att erbjuda företagstjänster på de öppna marknaderna utan ett avtal om kommunal avfallshantering i andra hand. Även en avfallstransportör kan ingå ett avtal om avfallsbehandling med Ekorosk för företagets räkning. Länk till Materialtorget nedan.