Materialtorget

Kommunal avfallshantering i andra hand

Ekorosk är ett avfallsbolag ägt av kommunerna vars huvudsakliga uppgift är att ordna avfallshantering för avfall som uppkommer vid hushållen samt kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet. Enligt 33 § i avfallslagen är kommunen skyldig att ordna avfallshantering i andra hand även för annat avfall än sådant som den i första hand ansvarar för. En förutsättning för denna avfallshantering i andra hand (TSV) är emellertid att avfallsinnehavaren begär det på grund av bristande privat utbud av tjänster och att avfallet till sin beskaffenhet och mängd lämpar sig för transport eller behandling i kommunens avfallshanteringssystem. 

Avfallets behandlingsavgift under 2 000€ eller brådskande behov

Ifall värdet på behandling av företagets avfall underskrider 2 000 euro per år, eller om det finns ett brådskande och oförutsett behov, kan företaget komma med avfallet direkt till Ekorosk. Vid sådana tillfällen behövs inget avtal och Ekorosk tar emot avfallet som vanligt.

Avfallets behandlingsavgift över 2 000€

Ifall värdet på behandling av företagets avfall är minst 2 000 euro per år ska företaget använda Materialtorget (www.materiaalitori.fi) för att påvisa bristande annat tjänsteutbud. Materialtorget är en elektronisk plattform enligt avfallslagen där man kan söka efter avfallshantering för avfall från företagsverksamhet. Företaget ska registrera sig på Materialtorget och göra upp en annons om sitt avfall. Annonsen ska publiceras för minst 14 dygn. Företaget bedömer lämpligheten och skäligheten i inkomna offerter och företaget avgör själv om företaget använder de erbjudna tjänsterna. Om det inte inkommer lämpliga offerter inom 14 dygn via Materialtorget, kan företaget be Ekorosk ta emot avfallet. Vid sådana tillfällen uppgör Ekorosk ett TSV-avtal med företaget, och avfallet kan levereras till Ekorosk så länge avtalet är i kraft (maximalt tre år).