Gemensamma kärl för bostadsbolag

Vid bostaden samlas sådant avfall in från köket, wc och arbetsrummet som uppstår varje dag. Bostadsbolag kan välja att grunda gemensamma avfallskärl för bio- och energiavfallet tillsammans med ett eller flera bostadsbolag i grannskapet. Bostadsbolagen delar på kostnaderna för transport och behandling av avfallet.

Bostadsbolag med 5 bostäder eller fler ska också samla in förpackningar av kartong, plast, metall och glas i skilda sopkärl vid fastigheten. Bostadsbolag i tätort är enligt avfallslagen även skyldiga att samla in papper i skilt sopkärl. På motsvarande vis som med bio- och energiavfall kan bostadsbolagen grunda gemensamma avfallskärl med ett eller flera bostadsbolag i grannskapet.

Sopkärlen för bio- och energiavfall placeras hos ett bostadsbolag som deltar i samarbetet. Alla bostadsbolag som deltar i de gemensamma kärlen lägger sitt bio- och energiavfall i dessa kärl. Tack för att du sorterar!

Bioavfallet ska tömmas med högst 2 veckors tömningsintervall enligt de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna. Kärlet för energiavfall ska tömmas med 4 veckors tömningsintervall. Kärl för förpackningsavfall av kartong, plast, metall och glas ska tömmas med 8 veckors tömningsintervall. Men alla sopkärl kan tömmas oftare om det behövs för att undvika problem med lukt eller nedskräpning.

Anmälan om gemensamma avfallskärl ska alltid lämnas in till Österbottens avfallsnämnd. För att grunda gemensamma bio- och / eller energiavfallskärl med närliggande bostadsbolag meddelar man Österbottens avfallsnämnd.

Deltagarna i de gemensamma kärlen delar på alla kostnader för dem. Detta innebär att man delar både på kostnaden för tömningen och behandlingen av avfallet. Bostadsbolagen som deltar i samarbetet slår fast hur stor andel man har i de gemensamma kärlen. Meddela avfallsnämnden detta och Ekorosk delar fakturan mellan de bostadsbolag som deltar.