Planera avfallskärlsplatsen

Några tips för planeringen av avfallshanteringen vid din fastighet. 

Sopkärlen:

 • Sopkärlen ska ha lock och hjul samt handtag så att de är flyttbara och går att tömma maskinellt
 • Placera sopkärlen tillsammans så att det är enkelt för chauffören att tömma dem
 • Sköt om underhållet av dina sopkärl så att de hålls i gott skick
 • Sopkärlen kan alternativt vara sopcontainrar med lock, lockförsedda sopbehållare som placeras ovan eller under jorden och kan tömmas maskinellt
 • Sopbilen ska obehindrat och säkert kunna köra fram till en plats som ligger högst 10 meter från sopkärlen

Vägledande mått för sopkärlen i tabellen.

Volymbreddhöjddjup
140 l5011060
240 l 6011075
360 l6511090
660 l13013580

Soptak:

 • Om sopkärlen är inhägnade eller finns i ett soptak eller soprum ska chauffören ha tillgång till dem från utsidan
 • Dörren till utrymmet där sopkärlen finns gå att enkelt haka fast eller fästa på något sätt, så att chauffören kan dra ut sopkärlen utan risk för skador
 • Vid placeringen av soptaket ska du beakta råd och instruktioner från byggnadsinspektionen och räddningsverket 

Sköt även om:

 • Att sopbilen har fri tillgång till sopkärlen även vintertid, så att du skottar snö och sandar kring sopkärlen. Det samma gäller för slambrunnen.
 • Att gallra buskar och träd sommartid så att de inte skadar sopbilen, t.ex. backspeglarna, eller döljer sopkärlen.
 • Att husdjuren är inhägnade så att de inte stör tömningen.

Mera information om sopkärlen och deras placering finns i de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna, som du kan bekanta dig med på hemsidan som Österbottens avfallsnämnd upprätthåller.