Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett fortlöpande arbete med målet att trygga goda levnadsförhållanden för befolkningen nu och i framtiden. Begreppet Hållbar utveckling myntades av FN:s Brundtlandkommission 1987.

Det finns ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter på hållbar utveckling, arbetet bör ske jämsides inom de tre nämnda områdena. Hållbar utveckling ur ekologisk synvinkel innebär att den biologiska mångfalden och funktionaliteten inom ekosystemen bevaras, samtidigt som människans ekonomiska och materiella verksamhet anpassar sig till naturens bärkraft.

Ekonomisk hållbarhet innebär balanserad tillväxt både ifråga om innehåll och karaktär, det vill säga att man inte skuldsätter sig på lång sikt eller gör slut på alla resurser.

Hållbar utveckling ur ett socialt och kulturellt perspektiv innebär att man arbetar för att det finns förutsättningar för ett gott liv också för kommande generationer.

Bekanta dig med Ab Ekorosk Oy:s miljömål och se hur vi arbetar för en hållbar utveckling.