Finländarna borde kunna sortera farligt avfall bättre

2019-04-17

Finländarna borde kunna sortera farligt avfall bättre

Akku_on_vaarallista_jatetta_Bilbatteriet_ar_farligt_avfall.jpg

Mängden farligt avfall som hushållen för till insamling har inte ökat på önskat sätt.

Mängden farligt avfall som hushållen för till insamling har inte ökat på önskat sätt. 

Fortfarande finns det farligt avfall i energiavfallet. Det här är märkvärdigt, eftersom farligt avfall tas avgiftsfritt emot till exempel på Ekorosks återvinningsstationer. 

Redan en liten mängd av ett ämne som klassificeras som farligt kan leda till att miljön förorenas eller till att djurs och människors hälsa skadas. Via avlopp hamnar farliga ämnen slutligen i vattendrag, eftersom avloppsreningsverken inte kan avlägsna alla skadliga ämnen. Farosituationer kan uppstå också då sopkärlet töms i sopbilen eller på avfallsanläggningen, om de farliga ämnena har sorterats fel.

Batterier orsakar brandfara i energiavfallet

Batterier, mobiltelefonernas batterier och små laddningsbara ackumulatorer från till exempel leksaker orsakar brandfara och till med explosionsfara om man lägger dem i energiavfallet. Energiavfallet krossas under behandlingen. När mobilbatterierna krossas, kortsluts de och ger en kraftig brand med giftig rökutveckling.
– Det är lätt och tryggt att lägga mobilbatterier och andra små ackumulatorer i butikernas och ekopunkternas batteriinsamling, säger Pia Grankvist, informatör på Ekorosk  
Tvättmedel, lysrör, aerosoler, läkemedel, batterier, motoroljor och målarfärger är farligt avfall då de tagits ur bruk. 
– Farligt avfall får inte läggas i hemmets sopkärl, hällas i avloppet, föras till en ekopunkt eller lämnas i naturen, säger Pia Grankvist.

Till insamlingen förs 5,1 kilo per invånare

På avfallsbolagen som är medlemmar av Cirkulärkraft Finland rf (KIVO) tog man 2017 emot 5,1 kilo farligt avfall per invånare. Mängden har minskat, för 10 år tidigare tog man emot ett kilo mer per varje invånare. Mest tog man emot ackumulatorer, målarfärg och spillolja. År 2017 levererades till den finländska marknaden 3 180 ton bärbara batterier och ackumulatorer och av dessa insamlades 1 370 ton. Insamlingsgraden var 45 %. Bärbara batterier och ackumulatorer såsom fingerbatterier och knappceller samt batterier till mobiltelefoner kan avgiftsfritt återlämnas till de butiker som säljer dem. År 2017 importerades till Finland 16 660 ton fordonsbatterier och cirka 14 900 ton samlades in.

Genom att föra batterier och små ackumulatorer till insamlingen, kan de farliga ämnen de innehåller behandlas på ett säkert sätt och det material som kan återvinnas kan utnyttjas till exempel inom gödsel- och metallindustrin. 

En kampanj som KIVO driver lyfter i år särskilt fram medvetenheten om farligt avfall. I april visas en kampanjvideo om riskerna med farligt avfall. Videon visas både i TV och på biografer. 

På webbplatsen farligtavfall.fi har finns anvisningar bl.a. om hur du kan undvika och sortera farligt avfall. På webbplatsen finns också information om behandling av avfall och en söktjänst som visar var närmaste mottagningsplats finns. 

Cirkulärkraft Finland rf – KIVO representerar den offentliga avfallshanteringen och kommunernas 31 avfallsbolag. Medlemsbolagen sköter om invånarnas avfallshantering på ett kostnadseffektivt, säkert och sunt sätt.